Benvinguts al Vostre Blog

Hem pensat que era hora d’unir-nos tots els que ens dediquem a ensenyar ANGLÉS professionalment. L’objectiu és que puguem intercanviar experiències i materials i formar-nos. Volem convertir-nos en un punt de trobada dels professionals de l’anglés i organitzar jornades, xarrades i seminaris. Volem ser la veu dels professionals de l'anglés i col·laborar amb tots els relacionats amb l'anglés i amb l'administració educativa i que se’ns tinga en compte com a interlocutors a l'hora de prendre decisions.

An association to unite us all who teach English professionally has been created. The aim is to share experiences, exchange materials and encourage further training with conferences, lectures and debates and ultimately become the voice of teachers of English and liaise with all those involved and especially with our educational authority.

ESP


ESP GROUP


As proposed at the workshop  "ESP/Anglés als Cicles Formatius" during our APAVAC conference in September 2011 , a group of people decided to start a permanent seminar/work group to share materials and give each other advice and ideas. And again at our last AGM in November  the issue was mentioned again. So, all of those who showed an interest then and those who may be interested now  in English for Vocational Training, click   HERE   and leave your personal data. Thank you.
=================================================


...........................................................

<<<<Wonderful link to hundreds of vocational training materials  Vocational/Career and Technical Curriculum Resources>>>>>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Instruccions sobre anglés a la resoluci´d'inici de curs FP 2011-2012. Mireu que els professors habilitats hauran de donar totes les hores del mòdul en anglés , incloent-hi les 2 o 3 extres.RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2011
Instruccions inici de curs Formació Professional 2011/12
Instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2011-2012 impartisquen cicles formatius de Formació Professional.
RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2011, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, de la Direcció General d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional i de la Direcció General de Personal, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2011-2012 impartisquen cicles formatius de Formació Professional.

Quaranta. Idioma estranger

1. En els cicles formatius en què en el seu currículum s’establisca l’ensenyança d’idioma o idiomes estrangers, els centres podran oferir, fins a un total de 3 hores setmanals en funció de les disponibilitats de professorat, altres mòduls d’idioma estranger diferents dels inclosos en este currículum, adequats en cada cas al perfil professional del cicle. Estes hores seran incrementades a l’horari lectiu i tindran per a l’alumnat la consideració de matèria opcional.

2. La qualificació d’estes matèries opcionals no figurarà en les actes d’avaluació. Quan siguen superades per l’alumnat el centre estendrà un certificat d’acreditació del nivell aconseguit.

3. Per a la constitució efectiva dels grups que cursen estes matèries opcionals es requeriran un mínim de 10 alumnes.

4. A fi que l’alumnat conega la llengua anglesa, en els seus vessants oral i escrita, que li permeta resoldre situacions que impliquen la producció i la comprensió de textos relacionats amb la professió, conéixer els avanços d’altres països, realitzar propostes d’innovació en el seu àmbit professional i facilitar la seua mobilitat a qualsevol país europeu, el currículum dels cicles formatius incorpora la llengua anglesa de forma integrada en dos mòduls professionals d’entre els que componen la totalitat del cicle formatiu o, de forma transitòria, un mòdul d’Anglés Tècnic en cada curs acadèmic, la llengua vehicular del qual serà l’anglés. El currículum d’estos mòduls d’Anglés Tècnic es concreta en els respectius annexos dels cicles formatius regulats a l’empara de la LOE. Els mòduls susceptibles de ser impartits en llengua anglesa són els que apareixen amb les unitats de competència incloses en el reial decret pel qual s’establix el títol i les ensenyances mínimes i podran ser impartits de forma voluntària per professorat que estiga en possessió d’un certificat reconegut per la Conselleria d’Educació que acredite el domini de les competències corresponents al nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

5. Com a conseqüència de la major complexitat que suposa la transmissió i la recepció d’ensenyances en una llengua diferent de la materna, els mòduls professionals impartits en llengua anglesa incrementaran la seua càrrega horària lectiva en dos hores setmanals per al mòdul ques’impartisca en el primer curs si el cicle formatiu és de grau mitjà, en tres hores setmanals si el cicle formatiu és de grau superior i, en dos hores per al que es duga a terme durant el segon curs tant si es tracta d’un cicle de grau mitjà com superior. A més, el professorat que impartisca els esmentats mòduls professionals tindrà assignades en el seu horari individual tres hores setmanals de les complementàries al servici del centre per a la seua preparació.

6. Si no es complixen les condicions anteriorment indicades, amb caràcter excepcional i de forma transitòria, els centres autoritzats per a impartir el corresponent cicle formatiu LOE, en el marc general del seu projecte educatiu, concretaran i desenrotllaran el currículum del cicle formatiu incloent un mòdul d’Anglés Tècnic en cada curs acadèmic, la llengua vehicular del qual serà l’anglés, amb una càrrega horària de dos hores setmanals en el primer curs si el cicle formatiu és de grau mitjà i tres hores setmanals si el cicle formatiu és de grau superior i dos hores setmanals en el segon curs. El currículum d’estos mòduls d’Anglés Tècnic es concreta en l’orde per la qual s’establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del corresponent cicle formatiu.


=======================================================================================As held on 12 May 2012

ESP Seminar : English in Vocational Training

We are pleased to announce that a seminar devoted to English for Ciclos Formativos  is being held in Alicante city  next May 12 at (click) Sede Universitaria Ciudad de Alicante , Avda. Ramón y Cajal,nº 4 , from 9  to 14 h.
This event is only possible thanks to the generous effort of the University of Alicante. We do appreciate their help.

This mini conference is organised by APAVAC and endorsed by Universitat d'Alacant. At APAVAC we realise that ESP is one of the most neglected areas in ELT and wish to bring together professionals  who are involved in a growing field. As most know, LOE  adaptation of Vocational Training Cycles means that a number of hours of Technical English are being included in the syllabuses as a RMI (Reserva de Modulo en Inglés) and although only temporarily the increment in hours for us Teachers of English is substantial. We also know that especially in industrial Cycles published  materials are scarce and many of us are at a bit of a loss when designing course content. We also feel neglected by  our educational authority who will not provide proper training.
We would like this  event to be the starting point of a permanent group of colleagues who get together to share materials, experiences, ideas and general info on all ESP matters.


The event is free and open to all. However, priority is given to APAVAC members since there are only 80 places.


Bear in mind, though, that training activities such as this are free and only possible thanks to the generosity of our speakers and the support of  APAVAC membership. If you are not a member yet, please contribute by joining  us


                     
                   
P R O G R A M M E


Alacant, May 12th  

9.00-9.30
Registration
9.30-9:45
Welcoming address by  APAVAC Board
9.45-10.45

Opening lecture:  Los lenguajes de especialidad:su aprendizaje y enseñanza.

Dr. José Mateo Martínez(University of Alicante)
10.45-11.15
Coffee Break
11.15-12.45

When Humanities and Information and Communication Technology Merge

Dra Victoria Guillén Nieto  (University of Alicante)

"It's a Deal!":
Presentation of serious video game.
Presentation of the Master's Degree in English and Spanish for Specific Purposes at the University of Alicante
Dra Victoria Guillén Nieto
12.45-14.00
Workshop :“A Showcase of Resources for English Teachers in Vocational Training”

Vicente Sanchez Garrigos, CIPFP Faitanar , Quart de Poblet (Valencia)
Amparo Fernandez Sorribes, CIPFP Xest (Valencia)
Isabel Berenguer Pastor, IES La Foia, Ibi ( Alicante)
Carmen Antón Tonda, IES La Torreta , Elx (Alicante)

Venue  :        Sala Rafael Altamira