Benvinguts al Vostre Blog

Hem pensat que era hora d’unir-nos tots els que ens dediquem a ensenyar ANGLÉS professionalment. L’objectiu és que puguem intercanviar experiències i materials i formar-nos. Volem convertir-nos en un punt de trobada dels professionals de l’anglés i organitzar jornades, xarrades i seminaris. Volem ser la veu dels professionals de l'anglés i col·laborar amb tots els relacionats amb l'anglés i amb l'administració educativa i que se’ns tinga en compte com a interlocutors a l'hora de prendre decisions.

An association to unite us all who teach English professionally has been created. The aim is to share experiences, exchange materials and encourage further training with conferences, lectures and debates and ultimately become the voice of teachers of English and liaise with all those involved and especially with our educational authority.

Friday, 15 June 2018

ELT AT VET SCHOOLS


---------- Forwarded message ----------
From: Associació de Professors d'Anglés de València, Alacant i Castelló. <apavac10@gmail.com>


A member teaching English for Specific Purposes  at VET CIPFP Faitanar is sharing  the following letter addressed to our educational authority .
They are asking for clear directions when VET modules  are  taught in English  by non ELT  teachers using CLIL methodology .
We believe such issue is of utmost importance as hundreds of jobs can be axed in a near future due to VET teachers taking over from us ELTs. As a first step they are asking for fairplay when implementing CLIL methodology but we think our demands should go further . We need to make clear that a B2 CEFRL English certificate comes  absurdly  short of the necessary proficiency for such complex task.
We think a campaign should be started and we should move quickly before "Orden de inicio de curso" is implemented.
Contact English Department at CIPFP Faitanar: faitanarenglish@gmail.com    or  apavac10@gmail.com
We are attaching their letter and a previous document concerning  ROF-in-the-draft  for  CIPFPs   which could outline the role of ELT at "Formación Profesional". Please spread the document and mail to  :

SECRETARI AUTONÒMIC D´EDUCACIÓ I INVESTIGACIÓ  D. Miguel Soler Gracia
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA I GESTIÓ DEL MULTILINGÜISME D.Rubén Trenzano Juan
DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL Dª Marina Sánchez Costas


DOCÈNCIA EN ANGLÈS ALS CICLES FORMATIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA I GESTIÓ DEL MULTILINGÜISME D.Rubén Trenzano Juan
DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL Dª Marina Sánchez Costas

En el desenvolupament curricular de la Comunitat Valenciana de tots els cicles formatius de Formació Professional (art.7) i a les ordes d'inici de curs per FP s'inclou una referència a la docència en anglès.

Article 7. Docència en anglés A fi que l'alumnat conega la llengua anglesa, en els vessants oral i escrit, que li permeta resoldre situacions que impliquen la producció i comprensió de textos relacionats amb la professió, conéixer els avanços d'altres països, realitzar propostes d'innovació en el seu àmbit professional i facilitar la seua mobilitat a qualsevol país europeu, el currículum d'este cicle formatiu incorpora la llengua anglesa de manera integrada en dos mòduls professionals entre els que componen la totalitat del cicle formatiu.
1.Estos mòduls seran impartits de manera voluntària pel professorat que hi tinga atribució docent que, a més, posseïsca l'habilitació lingüística en anglés d'acord amb la normativa aplicable a la Comunitat Valenciana.
– A fi de garantir que l'ensenyança bilingüe s'impartisca en els dos cursos acadèmics del cicle formatiu de manera continuada, es triaran mòduls professionals –d'ambdós cursos.
– Els mòduls susceptibles de ser impartits en llengua anglesa són els relacionats amb les unitats de competència incloses en el títol.
– Com a conseqüència de la major complexitat que suposa la transmissió i recepció d'ensenyaments en una llengua diferent a la materna, els mòduls professionals impartits en llengua anglesa incrementaran la seua càrrega horària lectiva en dues hores setmanals per al mòdul que s'impartisca en el primer curs si el cicle formatiu és de grau mitjà, en tres hores setmanals si el cicle formatiu és de grau superior i en dues hores per al que es desenvolupe durant el segon curs, tant si es tracta d'un cicle de grau mitjà com superior. A més, el professorat que impartisca aquests mòduls professionals tindrà assignades en el seu horari individual tres hores setmanals de les complementàries al servei del centre per a la seua preparació.

2. Si no es compleixen les condicions indicades anteriorment, amb caràcter excepcional i de forma transitòria els centres autoritzats per a impartir el corresponent cicle formatiu LOE, en el marc general del seu projecte educatiu, concretaran i desenvoluparan el currículum del cicle formatiu incloent un mòdul d'Anglés Tècnic en cada curs acadèmic, la llengua vehicular del qual serà l'anglés, amb una càrrega horària de dues hores setmanals en el primer curs si el cicle formatiu és de grau mitjà i tres hores setmanals si el cicle formatiu és de grau superior i dues hores setmanals en el segon curs. El currículum d'aquests mòduls d'Anglés Tècnic es concreta en l'ordre per la qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu corresponent..


Entenem segons el text que la docència ha de produir-se integrament en anglès i s'assignen 2 o 3 hores de docència suplementària per la major dificultat que això comporta en el procés d'ensenyament / aprenentatge.
No obstant això en la pràctica es donen diferents interpretacions de la norma que perverteixen en ocasions el propòsit de la mateixa.
Hi ha docents que únicament imparteixen la docència en anglès en aquestes hores extra i la resta del mòdul ho fan en la llengua pròpia. Altres simplement troben massa resistència per part dels alumnes i accedeixen a impartir els continguts en castellà / valencià en totes les hores del mòdul.
Altres docents incorporen puntualment l'anglès amb  vocabularis i materials de forma integrada durant la seva docència però no utilitzen l'anglès com a llengua vehicular.
La incorporació de l'anglès al bagatge dels nostres futurs professionals suposa un gran esforç i hem d'assegurar que tots aquests recursos no queden desvirtuats per qüestions alienes a l'interès de l'alumnat.


Preguem d'aquesta
​ ​
Direcció General que determine en termes inequívocs quals han de ser les circumstàncies per a la impartició d'anglès per a fins professionals per a la seva correcta interpretación.en els centres on s'impartisca Formació Professional.

Proposem la següent nova redacció almenys a les instruccions d'inici de curs:
            Amb la finalitat que l'alumnat conega la llengua anglesa, en els seus vessants oral i escrit, que li permeta resoldre situacions que impliquen la producció i comprensió de textos relacionats amb la professió, conéixer els avanços d'altres països, realitzar propostes d'innovació en el seu àmbit professional i facilitar la seua mobilitat a qualsevol país europeu, el currículum dels cicles formatius incorpora la llengua anglesa COM A LLENGUA VEHICULAR I S'IMPARTIRAN EN ANGLÉS I de forma integrada en dos mòduls professionals dels que componen la totalitat del cicle formatiu o, de forma transitòria, un mòdul d'Anglés Tècnic en cada curs acadèmic, la llengua vehicular del qual serà l'anglés. El currículum d'aquests mòduls d'Anglés Tècnic es concreta en els respectius annexos dels cicles formatius regulats a l'empara de la LOE.
Agraïts de bestreta 

Departament d'anglés
CIPFP Faitanar

The  Board​


 chapas 2.jpg              
http://apavac.blogspot.com            
SOCIAL NETWORKS        .

--- NOTA LEGAL --- 
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Los datos personales que en esta comunicación aparecen, así como los que APAVAC mantiene de Vd. y/o de su empresa quedan sujetos a la legislación vigente en materia de protección de datos personales (Ley Orgánica 5/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal)
----DISCLAIMER----
This message is for the use of the intended recipient(s) only. If you have received this message in error, please notify the sender and delete it. APAVAC accepts no liability for loss or damage caused by software viruses and you are advised to carry out a virus check on any attachments contained in this message.No comments:

Post a Comment

You are welcome to give your opinion here

Note: only a member of this blog may post a comment.